۰۲۱۷۷۴۷۹۹۴۳

دلیل تولید صدا در خودرو هنگام ترمزگیری چیست؟

دلیل تولید صدا در خودرو هنگام ترمزگیری چیست؟

دلیل تولید صدا در خودرو هنگام ترمزگیری چیست؟

دلیل تولید صدا در خودرو هنگام ترمزگیری چیست؟

وجود ارتعاش اصلی ترین دلیل تولید صدا هنگام ترمزگیری است که برطرف کردن آن باریشه یابی دلیل ارتعاش امکان پذیر می باشد.
بطور کلی در ترمزهای دیسکی ارتعاش ها بین لنت ودیسک،لنت و کلیپر یا کلیپر و اتصالات نصب شده بر روی آن می تواند باشد.
درترمز های دارای سیستم کاسه چرخ ارتعاشات بین کفشک و کاسه چرخ یا کفشک و صفحه پشتبند می تواند ایجاد شود. با توجه به اینکه قطعات درحال سبک تر شدن هستند ارتعاش آسان تر صورت می گیرد وهمچنین ارتعاش می تواند دریک قسمت باعث تحریک و ایجاد ارتعاش درقسمت دیگر شود.
اولویت درحذف صداهای اولیه استفاده از صلبیت اجزای سیستم ترمزی می باشد
که توسط عوامل زیر قابل اجراست:
۱_شنیدن صدا هنگام ترمزگیری به دقت زیادی نیاز داردکه درصورت لزوم محکم بودن لنت ها رادرجای خود چک کنیم،بطوری که بادست جا به جانشوند.
۲_عایق ها(Shim)یک مجزاکننده اند که مانند بالشتک عمل می کنند و استفاده از آنها برای جلوگیری از ارتعاشات موثر است(درواقع ارتعاشات بین لنت و کلیپر راکاهش می دهد)
درصورتی که لنت به درستی درجای خود نصب شده باشد اما هنوز صدا تولید شود بهترین راه برای ازبین بردن صدا استفاده ازshimمی باشد که دراین حالت لنت را ازجای خود درمی آوریم و درپشت آن shimنصب می کنیم.
۳_محکم کردن اتصالات و اجزا به یکدیگر توسط گیره ها باعث افزایش صلبیت سیستم ترمزی می شوند که باید ازمحکم بودن جای گیره ها و درستی نصب آنها اطمینان حاصل کنیم.
۴_همه گیره ها،پین ها و فنرها که در اثر دمای بالای ترمز شل شده اند و حالت فنری خودرا ازدست داده اند باید تعویض شوند.
۵_نکته ی کاربردی دررابطه با حذف ارتعاشات ترمز کردن و روغن کاری متعلقات کلیپر می باشد.
۶_جایگزینی پین ها و بوش ها رامی توان یک راه حل موثر درنظر گرفت.
۷_تنها راه برای حل لق لق زدن کلیپری که بسیار کهنه شده تعویض آن می باشد.
۸_جایگزینی لنت های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح داخلی کاسه چرخ راه حلی برای صدای جیغ در ترمز های عقب است که درطی تماس ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ تولید می شود .
۹_یکی دیگر از راه های حذف صدای ترمز عقب گرفتن لقی اجزای سیستم ترمز عقب است که این لقی باعث ایجاد ارتعاش بین صفحه پشتبند و لنت ترمز عقب و درنهایت عامل ایجاد صداست.

دیدگاه‌های کاربران

دلیل تولید صدا در خودرو هنگام ترمزگیری چیست؟

دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید.
از درج شماره تماس در دیدگاه پرهیز کنید.
از درج لینک سایر سایت‌ها پرهیز کنید.
به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید.
فرستادن دیدگاه تازه